Kursvillkor

Allmänna villkor för kurser och föreläsningar hos The Green Guide AB

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs eller föreläsning hos The Green Guide AB.

Om särskilda regler framgår av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan eller på vår hemsida gäller dessa regler i tillägg till de allmänna villkoren.

 

 1. Kursinformation

Beskrivning av den aktuella kursen/kurspaketet, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader och eventuella särskilda villkor framgår i anslutning till anmälan på hemsidan samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan.

 1. Bekräftelse

Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten, enligt avsnitt 6 nedan, att löpa.

 1. Kursstart och information avseende praktiska kurser

I god tid innan kursen startar, dock senast sju (7) dagar innan kursstart, får du en skriftlig inbjudan med uppgifter om datum och plats kursen hålls. Inbjudan skickas per e-post.

 1. Kursavgift och betalning

4.1 Betalning av kursavgiften ska, om inte annat anges, ske genom betalning med betalkort eller Swish via hemsidan vid beställningstillfället.

4.2 Betalning kan, efter överenskommelse, även erläggas genom faktura. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kronor och dröjsmålsränta utgår från förfallodagen med referensräntan plus åtta (8) procent.

4.3 Om betalning inte erhållits sju (7) dagar innan kursstart förbehåller sig The Green Guide AB rätten att utesluta den anmälda deltagare som inte erlagt betalning från kursen.

 1. Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

The Green Guide AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs med för få anmälda kursdeltagare.

 1. Ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

6.1 Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du skriftligen meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut.

6.2 Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala kursavgiften om vi har mottagit den från dig. Eventuellt obetald kursavgift kommer inte att faktureras (om faktura inte skickats).

6.3 Vid kursbokning på plats i samband med kursstart gäller inte ångerrätten, i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 11§ 1p.

6.4 Observera att ångerrätten inte är tillämplig avseende vårt digitala innehåll, se vidare under punkt 10.4 nedan.

 1. Återtagande av anmälan efter ångerfristen

7.1 Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs efter ångerfristens utgång exempelvis är egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften. Normalt återbetalas inte kostnader för eventuellt studiematerial.

7.2 Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att oförutsebara omständigheter föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan. Om kursen har påbörjats är du skyldig att betala hela kursavgiften.

7.3 Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du betala en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften halva kursavgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela avgiften.

7.4 Undantag från ovanstående kan göras om vi exempelvis kan fylla din plats med en annan deltagare. Då behöver du bara betala en administrationsavgift om 100 kronor. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

7.5 Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

 1. Annan frånvaro

Om du uteblir från kurstillfället av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan eventuellt erbjudas plats vid ett kommande kurstillfälle i mån av möjlighet och plats, mot en administrationsavgift om 100 kronor.

 1. Kurs och kursmaterial

9.1 Av vår kursspecifika information och av din bekräftelse framgår information om kursens upplägg.

9.2 Om kursen omfattar kursmaterial tillhandahålls detta normalt sett av oss antingen fysiskt eller digitalt.

 

 1. Särskilda villkor gällande den digitala läroplattformen The Green Guide Academy (www.academy.thegreenguide.se)
  10.1 För att få tillgång till läroplattformen krävs registrering av ett personligt konto genom uppgivande av personuppgifter. Särskilda villkor gällande hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter återfinns på vår hemsida under rubriken ”datalagringspolicy”.

10.2 På plattformen finns olika kurspaket samt enskilda kurser till försäljning. Betalning erläggs vid beställningen och sker via direktbetalning genom betalkort eller Swish. Betalning genom faktura kan ske efter överenskommelse. Gällande betalningsvillkor vid fakturabetalning anges under punkt 4.2 ovan.
10.3 Efter erläggande av betalning för kurs eller kurspaket ges användaren tillgång till kursmaterial och tillhörande diskussionsforum under 180 dagar. I kursmaterialet ingår även en skriftlig kurssammanfattning som kan laddas ner och sparas permanent av användaren.

10.4 Observera att ångerrätten inte är tillämplig avseende vårt digitala innehåll, i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kap. 11§ 11p. Genom godkännande av villkoren (vilket krävs för registrering och köp) accepterar du att ångerrätten inte gäller våra digitala produkter.

 

 1. 1 Upphovsrätt

11.1 Samtliga av The Green Guide AB:s föreläsningar och kurser är skyddade av upphovsrätt. Kopiering och tillgängliggörande utöver vad upphovsrättslagen eller avtalet medger kan endast ske efter tillstånd av rättsinnehavarna. Det är inte tillåtet att spela in, kopiera, avbilda eller på annat sätt dela eller använda materialet utan vår tillåtelse.

11.2 Inlogg/åtkomst till den digitala läroplattformen är personlig och får inte delas med andra. Varje användare ska ha erlagt betalning i enlighet med villkoren för att få tillgång till innehållet. Personer på den digitala läroplattformen som fått tillgång till material eller forum olovligen kommer omedelbart att uteslutas.

 1. 12. Reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen, (SFS 1985:716)

12.1 Om du anser att kurser eller innehåll inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att vända dig till The Green Guide AB.

12.2 Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi kommer att följa ARN:s beslut.

 1. 13. Ändringar av Allmänna villkor

The Green Guide AB har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

 1. 14. Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta dina rättigheter enligt avtalet utan The Green Guide AB:s skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats eller medlemsskap på läroplattformen till någon annan utan vårt godkännande.